foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

1. Szkoła dysponuje odpowiednią ilością sal, w których zostaną zapewnione właściwe warunki do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
2. Szkoła dysponuje płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
3. Szkoła dysponuje innymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi wskazanymi w "Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów", dostępnych na stronie CKE, a w szczególności pomieszczeniem, w którym będzie można odizolować osobę wprzypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
4. W celu zachowania reżimu sanitarnego zwiększono ilość sal egzaminacyjnych, wyznaczono osobne wejścia na egzamin, aby zapobiec gromadzeniu się osób.
5. W salach egzaminacyjnych miejsca dla zdających oraz dla członków zespołów nadzorujących i obserwatorów zostały przygotowane zgodnie z Wytycznymi, zapewniając określoną odległość między osobami.
6. Zdający zostali poinformowani o szczególnie istotnych kwestiach, wyróżnionych w "Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów".
7. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Nie można przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 10. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
13. Czekając na wejście do szkoły (dwa wejście) albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 14. Przy wejściu do szkoły oraz przed wejściem do sal egzaminacyjnych obowiązkowa dezynfekcja rąk.
15.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
16. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

17. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
18. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy (warunki zdrowotne potwierdzone przez lekarza), przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 254 m. Informację taką muszą zgłosić dyrektorowi najpóźniej do 29 maja 2020.
19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym.
20. Dyrektor Szkoły prosi, aby zdający wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Copyright © 2021 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.