foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

hotelarz 29052020Drodzy Ósmoklasiści!Zachęcając do wybrania naszej szkoły, przybliżamy Wam kierunki kształcenia.Prezentujemy film ukazujący specyfikę pracy technika hotelarstwa. Materiał powstał dzięki uprzejmości Dyrekcji Hotelu i Restauracji "Pod Filarami" w Czeladzi. W filmie możecie zobaczyć wywiad z naszą absolwentką Martyną Woźniak, która jest kierownikiem recepcji w wyżej wymienionym obiekcie. Miłego oglądania. Zameldujcie się na Grodzieckiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o hotelarstwie.

1. Szkoła dysponuje odpowiednią ilością sal, w których zostaną zapewnione właściwe warunki do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
2. Szkoła dysponuje płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
3. Szkoła dysponuje innymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi wskazanymi w "Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów", dostępnych na stronie CKE, a w szczególności pomieszczeniem, w którym będzie można odizolować osobę wprzypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
4. W celu zachowania reżimu sanitarnego zwiększono ilość sal egzaminacyjnych, wyznaczono osobne wejścia na egzamin, aby zapobiec gromadzeniu się osób.
5. W salach egzaminacyjnych miejsca dla zdających oraz dla członków zespołów nadzorujących i obserwatorów zostały przygotowane zgodnie z Wytycznymi, zapewniając określoną odległość między osobami.
6. Zdający zostali poinformowani o szczególnie istotnych kwestiach, wyróżnionych w "Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów".
7. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Nie można przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 10. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
13. Czekając na wejście do szkoły (dwa wejście) albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 14. Przy wejściu do szkoły oraz przed wejściem do sal egzaminacyjnych obowiązkowa dezynfekcja rąk.
15.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
16. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

17. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
18. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy (warunki zdrowotne potwierdzone przez lekarza), przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 254 m. Informację taką muszą zgłosić dyrektorowi najpóźniej do 29 maja 2020.
19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym.
20. Dyrektor Szkoły prosi, aby zdający wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Drodzy Maturzyści - oferta dla Was! Maturzysto! Skorzystaj z pogotowia maturalnego WSB. Kliknij na obrazek, żeby skorzystać.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, zaprasza uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do klasy ósmej, do udziału w konkursie wiedzy o zawodach pt. "Mój wymarzony zawód".

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy:

  • szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą szkoły oraz uczelnie wyższe;
  • rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy;
  • rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej;
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

Kliknij, aby pobrać reagulamin konkursu (PDF).

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Copyright © 2021 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.