foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
handel, hotelarstwo, grafika/poligrafia, logistyka, ochrona środowiska, reklama, spedycja, transport kolejowy, e-sport, biznes

KONTO RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2019/2020: Bank PKO S. A., nr: 81 1240 4937 1111 0010 8516 8704.

 


ulotka str 1 2019 2020

ulotka str 2 2019 2020


Opis poszczególnych kierunków


TECHNIKUM NR 1


Technik logistyk

WYBIERAJĄC KIERUNEK TECHNIK LOGISTYK MOŻESZ KSZTAŁCIĆ SIĘ RÓWNOLEGLE NA KIERUNKU LOGISTYKA WOJSKOWA - POLECAMY!

Czy wiesz, że: w pewnym sensie każdy z nas jest logistykiem; nasze działania polegają zwykle na prowadzeniu gospodarstwa domowego; nasz dom jest jak mała firma. Planujemy zakup przeróżnych towarów, czyli zarządzamy własnym budżetem; dbamy o to, by nasze otoczenie było czyste, ważna jest więc umiejętna gospodarka odpadami; rozdzielamy zadania na poszczególnych członków rodziny, na przykład podczas porządków domowych, czyli, w pewnym sensie, zarządzamy zasobami ludzkimi; tryb naszego życia w dużym stopniu zależy od podejmowanych przez nas decyzji logistycznych.

Wielu osobom logistyka kojarzy się z transportem, jednak jest to rozumowanie bardzo zawężone. Działania logistyczne mogą bowiem obejmować kontrolę zapasów i procesy zaopatrzeniowe przy jednoczesnym prognozowaniu popytu oraz realizowanie zamówień, w tym obsługę klienta, przepływ informacji, pakowanie, transport, obsługę zwrotów i gospodarowanie odpadami.
Technik logistyk to zawód z przyszłością, który cieszy się coraz większą popularnością. Daje szerokie perspektywy oraz możliwości zatrudnienia, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

Uczniowie Technikum Logistycznego biorą udział w innowacji w ramach projektu "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji". Projekt wykorzystuje technologie informacyjne, które są podstawą funkcjonowania branży logistycznej. Uczniowie u nas mają dostęp do profesjonalnych programów ERP i-Scala, a to pozwala na nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami, zarządzania zapasami i magazynem oraz zarządzaniem usługami firm spedycyjnych, jednocześnie przygotowuje młodzież do startu na rynku pracy. Ta forma nauki rozszerza horyzonty, podnosi możliwości kształcenia, zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce.

Absolwent technikum w tym zawodzie może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Przeciętna wysokość zarobków (na podst. danych z portalu InfoPraca): magazynier 2500 - 3500 zł brutto, asystent działu zakupów 2000 - 3000 zł brutto, specjalista działu zakupów 3500 - 4500 zł brutto, spedytor 3000 - 5000 zł brutto, specjalista ds. sprzedaży rozwiązań logistycznych - między 3500 - 5000 zł brutto + prowizja, kierownik magazynu - 6000 - 8000 zł brutto, kierownik spedycji - 8000 - 12.000 zł brutto, kierownik ds. dostaw - 8000 - 15.000 zł brutto, kierownik oddziału - 8.000 - 12.000 zł brutto, kierownik logistyki 10.000 - 15.000 zł brutto.

W ramach praktyk zawodowych nasza szkoła współpracuje m.in. z następującymi przedsiębiorstwami logistycznymi: "POLCUPS" Czeladź, "ID-Logistics" Będzin, "Duet" Czeladź, "Praktiker" Czeladź, "DACHSER" Sosnowiec, "DAASS" Będzin, "Sewera Polska Chemia" Sosnowiec. Uczniowie mieli także możliwość odbycia praktyk w Niemczech, m.in. w firmach takich jak: fabryka koncernu Volkswagen AG w Dreźnie, Deutsche Post DHL, Market Hall Poco.


Technik spedytor

WYBIERAJĄC KIERUNEK TECHNIK LOGISTYK MOŻESZ KSZTAŁCIĆ SIĘ RÓWNOLEGLE NA KIERUNKU LOGISTYKA WOJSKOWA - POLECAMY!

Rozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy wymiennie nazywani specjalistami do spraw eksportu cieszą się niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy. Na czym polega praca osoby zatrudnionej w charakterze spedytora? W jakich warunkach pracuje? Ile zarabia specjalista ds. eksportu?

Najprościej ujmując spedytor to pracownik branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej w charakterze spedytora można podzielić na dwie grupy na tzw. spedycję właściwą i czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi.

W zakresie spedycji właściwej wyróżnić można takie czynności jak: pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji transportowej, ubezpieczanie przesyłki, odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej do odbiorcy, itd. Osoba zajmująca się tylko ww. czynnościami określana jest mianem spedytora "czystego".

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem towaru. Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, itd. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa, jak i dodatkowa, określany jest mianem spedytora mieszanego.

Swoje obowiązki spedytor może wykonywać tylko na terenie kraju (spedytor krajowy), jak i poza jego granicami (spedytor międzynarodowy). W przypadku spedycji międzynarodowej zakres obowiązków spedytora jest nieco szerszy i obejmuje on dodatkowo załatwienie formalności celnych.

Spedytorzy zatrudniani są na pełen etat. Standardowo pracują 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. Jednak nieustannie muszą być "pod telefonem", albowiem to właśnie od nich zależy sukces procesu spedycyjnego. Mogą więc być zmuszeni do przerwania urlopu, skrócenia weekendu, aby wykonywać powierzone im obowiązki.

Miejscem pracy spedytora jest biuro a czasami magazyn, gdzie za pomocą zdobyczy techniki, takich jak: telefon, komputer, urządzenia biurowe kontaktuje się z klientami i śledzi transport danej przesyłki.

Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, etc.

Zarobki spedytora. Początkujący spedytor krajowy może liczyć na zarobki w wysokości 2000 złotych netto. Im większe doświadczenie i dłuższy staż pracy tym zarobki ulegają znacznemu zwiększeniu i mogą wynieść nawet 3500 tysięcy złotych. Na znacznie wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w charakterze spedytora międzynarodowego. Osoba na danym stanowisku może liczyć na pensję w wysokości około 6 tysięcy złotych netto.


Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa to bardzo ciekawy i prestiżowy kierunek kształcenia. Praca hotelarza to przede wszystkim: obsługa gości hotelowych w recepcji, organizacja imprez dodatkowych (np. konferencje), obsługa konsumenta w restauracji hotelowej, dbanie o utrzymanie czystości i porządku w hotelu, praca w dziale marketingu, rozliczanie pobytu klienta, obsługa gościa VIP.

Zawód ten kształtuje następujące umiejętności:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktowych,
 • wysokiej kultury obsługi klienta,
 • porozumiewania się w języku obcym zawodowym,
 • wypełniania dokumentacji hotelowej,
 • realizowania usług zgodnie z zamówieniem klienta.

Czasy, w których praktykantów wykorzystywano tylko do prac porządkowych już dawno minęły. Szkoła stawia na sprawdzone hotele wysokiej klasy, w których to opiekunowie praktyk starają się jak najwięcej pokazać i nauczyć.  Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w najbliżej okolicy, jak i za granicą. Współpracujemy m. in. z następującymi hotelami: "Gołębiewski" w Wiśle, "Belweder" w Ustroniu, "Angelo" w Katowicach, "Diament" w Katowicach, "Monopol" w Katowicach, "Szafran" w Czeladzi, "Rycerski" w Czeladzi, "Copernicus" czy "Sheraton" w Krakowie.

Gimnazjalisto! Jesteś jeszcze niezdecydowany? Jeśli chcesz przekonać się, na czym polega praca hotelarza, poznać specyfikę obsługi klienta w hotelu, podróżować, poznawać ciekawe zakątki naszego kraju, doskonalić umiejętności językowe podczas praktyk zawodowych za granicą, a przy tym wszystkim doskonale się bawić - zapraszamy na Grodziecką!
Pamiętaj! Hotelarstwo to nie tylko praca w hotelu czy też innym obiekcie noclegowym. Ukończenie szkoły o tym kierunku gwarantuje możliwość zatrudnienia w biurach podróży, informacji turystycznej, na lotniskach, w obiektach kulturalnych, w restauracjach, ale również szeroko rozumianych usługach bankowych, ubezpieczeniowych i pocztowych. Zostań kowalem swojego losu! Przyjdź do nas.


Technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Zadania zawodowe i nauczane przedmioty:

 • prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków,
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie,
 • określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka,
 • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby,
 • określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów,
 • wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych,
 • badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń,
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi,
 • obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej,
 • przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska,
 • posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad,
 • wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej,
 • przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Kierunek kształci specjalistów ochrony środowiska o szerokim profilu.

Nauka na ochronie środowiska stwarza możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:

 • procesów fizyko - chemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym,
 • przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska,
 • wpływu działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko,
 • technologii stosowanych w ochronie i rekultywacji środowiska,
 • instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska,
 • systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem.

Nasi absolwenci są chętnie zatrudniani m. in. przez:

 • administrację rządową i samorządową,
 • instytucje ochrony i kształtowania środowiska,
 • przedsiębiorstwa inżynierii komunalnej,
 • komórki zajmujące się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych,
 • biura projektowe i firmy konsultingowe.

Technik reklamy

Czy zastanawiałeś się: na czym polega fenomen Facebook-a, dlaczego filmy przerywane są reklamami, czym tak naprawdę kierujesz się kupując nowy model telefonu, po co płacisz dwa razy tyle za koszulkę ze znanym logo, dlaczego celebryci kochają Photoshopa?

Organizacja reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód, łączący wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. To wszystko sprawia, że masz możliwość pozyskania ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Technik organizacji reklamy zajmuje się: pozyskiwaniem klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określaniem celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczaniem sposobów ich realizacji, gromadzeniem informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzeniem przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikowaniem przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecaniem i wykorzystywaniem wyników badań o charakterze reklamowym, organizowaniem działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacją działalności wystawienniczej. Głównym celem jest najkorzystniejsze sprzedanie towarów lub usług dla jak najszerszej ilości potencjalnych klientów.

Po skończeniu szkoły możesz podjąć studia na wyższych uczelniach na kierunkach: marketing i reklama, grafika komputerowa, public relations, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Możesz odbyć praktykę zawodową lub być zatrudnionym w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych (np. IKEA), biurach ogłoszeń i działach promocji (np. urzędy miasta, ośrodki kultury), środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.


Technik handlowiec

Gimnazjalisto/ósmoklasisto, czy wiesz, że:

 • zawód technik handlowiec jest poszukiwany na rynku pracy,
 • profesjonalne przygotowanie do zawodu sprawia, że masz lepszy start w życie zawodowe i nie boisz się założyć własnej firmy,
 • uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE,
 • możesz szybko się przekwalifikować na różnego rodzaju kursach,
 • nauczysz się posługiwać zawodowym językiem obcym,
 • zdobędziesz doświadczenie zawodowe na organizowanych przez szkołę praktykach zawodowych i zajęciach w pracowni informatyczno-handlowej, gdzie prowadzisz własną symulacyjną firmę,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności przygotowujące Cię do wejścia na rynek pracy,
 • masz łatwiejszy start na studia na kierunkach ekonomicznych i zarządzania.

Handlowiec to wciąż jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Handlowcy mogą liczyć na oferty pracy nawet w dobie kryzysu. Działy sprzedaży pełnią bowiem kluczową rolę w powiększaniu wyników firmy i to niezależnie od tego, czy będzie to branża finansowa, kosmetyczna, budowlana czy przemysłowa. Potwierdza to analiza internetowych ofert pracy (dane w oparciu o portal pracuj.pl), która jednoznaczne wskazuje, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych jest do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

W trakcie nauczania nasi uczniowie nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: zorganizowania i zarządzania firmą handlową, profesjonalnej obsługi klienta w hurtowni i sklepie, ustalania cen i marż handlowych, stosowania instrumentów marketingu (w tym reklamy), sporządzania biznesplanu, oceny towaroznawczej różnych grup towarowych, prowadzenia rachunkowości handlowej, sztuki nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, a także organizacji i zarządzania dużymi sieciami handlowymi (marketami) zgodnie z przepisami UE.

Czym dokładnie zajmuje się technik handlowiec?

 • organizuje i realizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie handlowym i produkcyjno - usługowym,
 • nadzoruje funkcjonowanie firmy handlowej,
 • analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych,
 • posługuje się nowoczesnymi urządzeniami i specjalistycznymi programami komputerowymi (handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi),
 • przygotowuje właściwą dokumentację sprzedaży towarów i usług (w tym faktur, gwarancji),
 • obsługuje reklamacje klientów,
 • prowadzi działania marketingowe,
 • wyszukuje dostawców i odbiorców,
 • nawiązuje kontakty z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe.

Dobrze przygotowanych techników handlowców poszukują działy handlowe firm państwowych i prywatnych, instytucje promocji i marketingu, przedsiębiorstwa handlowo-marketingowe oraz instytucje kontroli handlowej, np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Technik handlowiec znajduje pracę w działach handlu, zaopatrzenia, zbytu, reklamy, marketingu, magazynie, w kasach. Może pracować też jako przedstawiciel handlowy, a także jako pracownik biurowy lub założyć i prowadzić własną firmę. Po określonym stażu pracy może być specjalistą lub kierownikiem.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować na wielu INTERESUJĄCYCH STANOWISKACH PRACY np.: menadżer, specjalista do spraw zaopatrzenia, specjalista do spraw marketingu i reklamy, specjalista do spraw sprzedaży, specjalista do spraw obsługi klienta, kierownik działu handlowego, akwizytor, marchandiser (dbający o ekspozycję i promocję towarów), pracownik biura rachunkowego.

Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko szybko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych. Czekamy właśnie na Ciebie!


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
 • AU.54. K1 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
 • AU.55. K2 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W naszym Technikum Nr 1 uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu najnowszego pakietu Adobe CC w tym:

 • Photoshop CC,
 • Ilustrator CC,
 • InDesign CC,
 • Dreamweaver CC,
 • After Effects CC,
 • Animate CC,

i inne oraz

 • pakiet CorelDraw GraphicSuite X7.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej-Curie


Klasa o profilu ogólnym z innowacją

Gimnazjalisto/ósmoklasisto!

Uczniowie klasy o profilu ratowniczo - pielęgniarskim, oprócz przedmiotów ogólnokształcących w wymiarze podstawowym, będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wybranych przedmiotów. Innowacja ta została utworzona z myślą o uczniach wiążących swoją przyszłość ze studiami o charakterze medycznym oraz przyrodniczym, ale i dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w wybranym zakresie. Program klasy wzbogacony będzie o dodatkowe zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Tego typu lekcje będą prowadzone w WSPS w Dąbrowie Górniczej w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Edukacja w zakresie rozszerzonym obejmuje wiedzę ogólną i prozawodową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich zainteresowaniami i aspiracjami edukacyjnymi. Opanowane wiadomości z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego będą przydatne podczas kontynuowania nauki na studniach wyższych, szkołach pomaturalnych na kierunkach ratownictwo medyczne.

Zadaniem klasy jest ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.


Klasa o profilu ogólnym

Gimnazjalisto/ósmoklasisto!

Profil ogólny przeznaczony jest dla osób, które nie mają, w chwili wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, sprecyzowanych planów dotyczących ich przyszłej edukacji. Uczeń klasy o tym profilu uczy się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym, co daje mu możliwość wielokierunkowego rozwijania zainteresowań. W zakresie rozszerzonym realizowane będą matematyka i język polski, czyli przedmioty obowiązkowe na egzaminie maturalnym.

Partnerzy

wsb dg logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

wsl poz logo

 

wsl poz logo

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.