foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: ekonomia, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, sprzedaż, LO: pielęgniarstwo, ratownictwo

logo eu laczone

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi."

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły i dostosowanie efektów kształcenia do wymagań pracodawców przez objęcie wsparciem 115 uczniów technikum z klas o kierunkach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W ramach wsparcia uczniowie zostaną objęci zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęciami/kursami specjalistycznymi oraz stażami zawodowymi. Działania te są istotne w odniesieniu do przyszłego zatrudnienia uczniów, przyczynią się także do zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły i ich atrakcyjności na rynku pracy.

W ramach projektu nawiązana zostanie ścisła współpracy z pracodawcami, co pozwoli na stworzenie warunków kształcenia odzwierciedlających warunki pracy w różnego typu przedsiębiorstwach i wdrożenie uczniów do podejmowanej w przyszłości pracy zawodowej.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 623 118,80 zł.

Kwota dofinansowania ogółem: 591 961,91 zł.

  • w tym dofinansowania EFS: 529 650,13 zł.;
  • w tym Budżet Państwa: 62 311,78 zł.

Kwota wkładu własnego ogółem: 31 155,89 zł.


Kursy:

TECHNIK LOGISTYK

  • kurs: wózki widłowe wraz z egzaminem zewnętrznym UDT;
  • kurs: prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym;
  • kurs: Excel w logistyce.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

  • kurs: projektowanie stron www z egzaminem wewnętrznym;
  • kurs: projektowanie Adobe Photoshop z egzaminem wewnętrznym.

TECHNIK HOTELARSTWA

  • kurs: zarządzanie HR z egzaminem wewnętrznym;
  • kurs: język angielski w biznesie z egzaminem wewnętrznym;
  • kurs: barista z egzaminem wewnętrznym.

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Copyright © 2021 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.