Ułatwienia dostępu

Statut Stowarzyszenia
Czeladzka Innowacyjna Szkoła

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Czeladzka Innowacyjna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Czeladź.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Czeladź i województwa śląskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieoznaczony.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży tj. inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie warsztatów naukowych, wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych,
 2. organizowanie imprez promujących edukację, sport i rekreację,
 3. organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej,
 4. wspieranie bieżącego funkcjonowania placówki szkolnej,
 5. zapewnienie brakujących pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia technicznego placówki szkolnej,
 6. poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
 4. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą wpisu Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
 2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 13

 1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
  3. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  4. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  5. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  7. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 5. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§17

 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 1, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

§19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

§ 20

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z dwóch osób,w tym z Prezesa Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

§22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 2. Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób, w tym z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

§25

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 2. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. wpływów ze składek członkowskich,
  2. wpływów z darowizn, zapisów i spadków,
  3. środków pochodzących z ofiarności publicznej,
  4. wpływów z dotacji, subwencji, udziałów i lokat,
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  6. innych źródeł.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 23 października 2017 r.

Podpisano:

L. Niemczyk – Prezes Zarządu

E. Leszczyńska-Polak – Wiceprezes Zarządu