Ułatwienia dostępu

Staże uczniowskie w Zespole Szkół Ogólnokształcącychi Technicznych w Czeladzi

 • nazwa beneficjenta - Powiat Będziński;
 • wartość projektu i dofinansowania - 384150,00 zł, w tym: 326527,50 zł dofinansowania Funduszy Europejskich i 19207,50 zł z BudżetuPaństwa;
 • okres realizacji - 01.03.2024 -30.09.2024 r.;
 • krótki opis projektu: celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji przez 100% z 80 uczniów/uczennic (25 kobiet+55 meżczyzn) z Technikum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi poprzez realizację staży uczniowskich w okresie 01.03.2024-30.09.2024 r. Grupa docelowa to 80 uczniów/uczennic klas I-IV z Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi kształcący się na kierunkach: technik logistyk/grafiki i poligrafii cyfrowej/hotelarstwa/programista. Min 6 uczestników projektu (2K, 4M) będą to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zg. z Rozp. MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedag. w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, kryt. dodatkowe szczegółowe 2), w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami;
 • zakładane efekty, główne korzyści - gł. wskaźniki projektu to:
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zaw. uczestniczących w stażach uczniowskich - 80 (25K, 55M);
  • liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu - 80 (25K, 55 M);
  • liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych iedukacyjnych, objętych wsparciem - 6 os. (2K, 4M);
  • liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem - 1;
  • zdjęcia, filmy, multimedia - niech wszyscy zobaczą i usłyszą o Twoim projekcie.

hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

Regulamin projektu "Staże uczniowskie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi" (PDF).

TRÓJSTRONNA UMOWA STAŻOWA LIDER W REALIZACJI PROJEKTU - UCZESTNIK PROJEKTU - PRACODAWCA.

Zaświadczenie odbycia stażu.